Dynamiczny rozwój Plum Sp. z o.o. dzięki Unii Europejskiej

Firma Plum Sp. z o.o. od 2000 r. realizuje projekty inwestycyjne przy wykorzystaniu środków unijnych, wprowadzając w ten sposób innowacyjne produkty i kreując nowe trendy na rynku. Dzięki uzyskanym dotacjom przedsiębiorstwo zmodernizowało infrastrukturę, zwiększyło dynamikę rozwoju oraz potencjał produkcyjny. Nieustanny rozwój i sukcesywnie prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe sprawiły, że jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych firm na Podlasiu. Realizacja projektów umożliwiła znaczne zwiększenie zatrudnienia, przyczyniła się do wzrostu obrotów firmy i podniesienia jej konkurencyjności na rynku. Firma Plum tworzy rozwiązania nowoczesne, innowacyjne i bezpieczne, które przyczyniają się do osiągania sukcesów biznesowych jej klientów. Naszą wizją jest wieloletnia i owocna współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, co korzystnie wpływa na wykorzystanie najnowszej wiedzy i technologii w procesie tworzenia produktów najwyższej jakości.

Kontakt

Tel. 85 749 71 44

E-mail:
plum@plum.pl

Zapytania ofertowe

Aktywne układy redukcji hałasu w systemach wentylacyjnych

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-016/13 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Opracowanie algorytmów i metodyki testowania oprogramowania w projektach informatycznych wykorzystywanych w metrologii w sieciach gazu ziemnego

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/13 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Uruchomienie w firmie PLUM produkcji innowacyjnych regulatorów adaptacyjnych systemu różnicowania ciśnień do ochrony dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-064/12 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Podniesienie konkurencyjności oraz wzrost potencjału produkcyjnego i technologicznego firmy PLUM

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-072/09 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pomiarów w sieci gazu ziemnego

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-017/09 WND-POIG.04.01.00-20-017/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-004/10 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sterownik systemu robotycznego z komponentem uczącym się

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-001/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielofazowy algorytm sterowania dopływem powietrza do paleniska do spalania drewna w kominkach

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-002/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-003/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda

Projekt WND-POIG.01.03.01-00-071/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-013/09 WND-POIG.04.01.00-20-013/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w celu zwiększenia konkurencyjności spółki PLUM na arenie międzynarodowej

Projekt WND-POIG.06.01.00-20-044/11 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-016/09 WND-POIG.04.01.00-20-016/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie zaawansowanych algorymów ekologicznego spalania węgla

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-004/09 WND-POIG.04.01.00-20-004/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kuźnia menadżerów PLUM

Projekt WND-POKL.08.01.02-20-109/13 realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Wsparcie potencjału wynalazczego firmy Plum Sp. z o.o.

Projekt nr POIR.02.03.04-20-0001/16 realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie procedury niezbędnej do zgłoszenia dwóch wynalazków do ochrony patentowej. W ramach projektu planowane jest przygotowanie procedury wnioskowej oraz realizacja działań związanych z uzyskaniem patentu.

Zapytania Ofertowe

Dynamiczny rozwój Plum Sp. z o.o. dzięki Unii Europejskiej

Firma Plum Sp. z o.o. od 2000 r. realizuje projekty inwestycyjne przy wykorzystaniu środków unijnych, wprowadzając w ten sposób innowacyjne produkty i kreując nowe trendy na rynku. Dzięki uzyskanym dotacjom przedsiębiorstwo zmodernizowało infrastrukturę, zwiększyło dynamikę rozwoju oraz potencjał produkcyjny. Nieustanny rozwój i sukcesywnie prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe sprawiły, że jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych firm na Podlasiu. Realizacja projektów umożliwiła znaczne zwiększenie zatrudnienia, przyczyniła się do wzrostu obrotów firmy i podniesienia jej konkurencyjności na rynku. Firma Plum tworzy rozwiązania nowoczesne, innowacyjne i bezpieczne, które przyczyniają się do osiągania sukcesów biznesowych jej klientów. Naszą wizją jest wieloletnia i owocna współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, co korzystnie wpływa na wykorzystanie najnowszej wiedzy i technologii w procesie tworzenia produktów najwyższej jakości.

Kontakt

Tel. 85 749 71 44

E-mail:
plum@plum.pl

Zapytania ofertowe

RPOWP

Aktywne układy redukcji hałasu w systemach wentylacyjnych

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-016/13 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Opracowanie algorytmów i metodyki testowania oprogramowania w projektach informatycznych wykorzystywanych w metrologii w sieciach gazu ziemnego

Projekt nr WND-RPPD.01.01.00-20-015/13 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Uruchomienie w firmie PLUM produkcji innowacyjnych regulatorów adaptacyjnych systemu różnicowania ciśnień do ochrony dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-064/12 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Podniesienie konkurencyjności oraz wzrost potencjału produkcyjnego i technologicznego firmy PLUM

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-072/09 realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, I Osi Priorytetowej – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

POIG

Opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pomiarów w sieci gazu ziemnego

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-017/09 WND-POIG.04.01.00-20-017/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-004/10 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sterownik systemu robotycznego z komponentem uczącym się

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-001/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielofazowy algorytm sterowania dopływem powietrza do paleniska do spalania drewna w kominkach

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-002/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

Projekt nr WND-POIG.05.04.01-20-003/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda

Projekt WND-POIG.01.03.01-00-071/12 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałania 1.3.1 Projekty rozwojowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-013/09 WND-POIG.04.01.00-20-013/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w celu zwiększenia konkurencyjności spółki PLUM na arenie międzynarodowej

Projekt WND-POIG.06.01.00-20-044/11 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-016/09 WND-POIG.04.01.00-20-016/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie zaawansowanych algorymów ekologicznego spalania węgla

Projekt WND-POIG.01.04.00-20-004/09 WND-POIG.04.01.00-20-004/09 realizowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POKL

Kuźnia menadżerów PLUM

Projekt WND-POKL.08.01.02-20-109/13 realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

POIR

Wsparcie potencjału wynalazczego firmy Plum Sp. z o.o.

Projekt nr POIR.02.03.04-20-0001/16 realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie procedury niezbędnej do zgłoszenia dwóch wynalazków do ochrony patentowej. W ramach projektu planowane jest przygotowanie procedury wnioskowej oraz realizacja działań związanych z uzyskaniem patentu.